logo

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY​​ BIKETUBE.SK - NÁVŠTEVNÍCI

1. ÚVODNÉ​​ USTANOVENIE​​ 

 1. Tieto podmienky používania (ďalej ako „podmienky používania“) upravujú​​ podmienky používania​​ webovej stránky​​ www.biketube.sk. ​​ Prostredníctvom webovej stránky www.biketube.sk  (ďalej ako „webová stránka“) umožňuje prevádzkovateľ webovej stránky –​​ MOOVE s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica, IČO: 50 584 871, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38718/T​​ (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) registrovaným poskytovateľom prezentovať ich tovar návštevníkom​​ webovej stránky stanoveným postupom a zároveň dáva návštevníkom možnosť prezerania a výberu z poskytovateľmi ponúkaných tovarov.

2. VÝKLAD POJMOV​​ A PÔSOBNOSŤ​​ 

 1. Na účely týchto podmienok používania,​​ sa nasledujúce pojmy​​ začínajúce veľkým začiatočným písmenom,​​ vykladajú takto:

Návštevník“ je fyzická osoba, ktorá plánuje využívať webovú stránku Prevádzkovateľa alebo ktorá využíva služby webovej stránky,

„Poskytovateľ“ je registrovaná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá na webovej stránke ponúka a prezentuje svoj tovar​​ alebo služby,​​ 

„Tovar​​ a služby“ sú všetky produkty,​​ tovary​​ alebo služby, ktoré sú ​​ zverejnené na  webovej stránke a zároveň, ktoré má Návštevník možnosť si na webovej stránke prezerať a za účelom ich kúpy kontaktovať Poskytovateľa, ​​ 

„Kúpna zmluva“ je kúpna zmluva​​ alebo zmluva o poskytovaní služieb​​ uzatvorená priamo medzi Poskytovateľom a Návštevníkom, nie prostredníctvom webovej stránky,​​ 

 • Tieto podmienky používania upravujú podmienky používania webovej stránky Návštevníkmi a podmienky​​ prezentácie a predaja​​ tovarov a služieb​​.

 • Orgán dozoru:​​ Orgánom dozoru Prevádzkovateľa je​​ Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj,​​ Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č.​​  033/321 25 27,​​ webové sídlo​​ https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

 • Prevádzkovateľ​​ umožňuje​​ každému​​ Návštevníkovi​​ dostatočne sa oboznámiť s týmito podmienkami používania a umožňuje každému Návštevníkovi ​​ jednoduchý prístup k zneniu týchto podmienok používania ich zverejnením na webovej stránke.​​ 

 • Kontaktnými údajmi​​ Prevádzkovateľa​​ na účely podania​​ sťažnosti alebo​​ akéhokoľvek podnetu súvisiaceho​​ so službami poskytovanými​​ na webovej stránke​​ sú:​​ MOOVE s.r.o.,​​ L. Novomeského 1212/68, 905 01 Senica,​​ email:​​ info@jamsport.sk.

 • Všetky podnety a iné žiadosti budú Prevádzkovateľom vybavované v závislosti od ich komplexnosti v primeranej lehote nie dlhšej ako 15 dní, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. V odôvodených prípadoch môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť, o čom upovedomí​​odosielateľa

3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY NÁVŠTEVNÍKMI

 1. Používaním webovej stránky Návštevník berie na vedomie, že je povinný dodržiavať ustanovenia tohto článku podmienok​​ používania pri používaní webovej stránky a že sa s týmto článkom​​ podmienok​​ používania – pravidlami používania webovej stránky pre Návštevníkov​​ oboznámil.​​ 

 • Návštevník berie na vedomie, že:​​ 

 1. k uzatvoreniu​​ Kúpnej zmluvy medzi Návštevníkom a Poskytovateľom​​, môže dôjsť na základe kontaktovania Poskytovateľa na jeho kontaktné údaje zverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa a následného vytvorenia objednávky​​ Návštevníka priamo u Poskytovateľa (prostredníctvom jeho webového sídla, e-mailom a pod.),
 2. k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Návštevníkom a Poskytovateľom nedochádza prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ len sprostredkúva možnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Návštevníkom,
 3. Kúpna zmluva, t.​​ j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a​​ Návštevníkom​​ trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Návštevníka​​ z nej vyplývajúcich​​ a záväzky Poskytovateľa a Návštevníka z Kúpnej zmluvy, a riadia sa príslušnými právnymi predpismi a obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ak ich má prijaté,​​ 
 4. akékoľvek písomnosti týkajúce sa predaja tovaru alebo služieb Poskytovateľom Návštevníkovi, najmä daňové doklady, záručný list a iné vydáva ako predávajúci alebo poskytovateľ služby Návštevníkovi vždy Poskytovateľ.​​ 

 • Návštevník postavení spotrebiteľa​​ (v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“)) berie na vedomie, že akékoľvek nároky z vád dodaného tovaru alebo poskytnutej služby je povinný uplatňovať si priamo voči Poskytovateľovi, s ktorým je v zmluvnom vzťahu. Na tento účel sú aj na webovej stránke zverejnené kontaktné údaje Poskytovateľa, na ktoré si môže Návštevník akékoľvek svoje nároky uplatniť.

 • Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy alebo pri vybavovaní nárokov z vád tovaru (reklamácií) postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich reklamácie a podľa odchodných a / alebo reklamačných podmienok Poskytovateľa.​​

 • Návštevník v postavení spotrebiteľa berie na vedomie, že​​ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy s​​Poskytovateľom.​​ Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 • Návštevník berie na vedomie, že Poskytovateľ vystupuje na webovej stránke ako samostatný predajca a je sám zodpovedný za dodržiavanie všetkých legislatívnych povinností vzťahujúcich sa na predaj tovaru alebo služieb, ktoré ponúka a za dodržiavanie nasledovných povinností:

 1. uvádza identifikačné a kontaktné údaje Poskytovateľa v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi
 2. tovar​​ ním ponúkaný na webovej stránke bude​​ zodpovedať uvedenému opisu, vlastnostiam a priloženej ilustračnej​​ fotografii,
 3. zodpovedá za pravdivosť, autenticitu a verné zobrazenie ponuky, vrátane ceny tovaru,​ dostupnosť zobrazovaného tovaru,
 4. pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku​​ a uvádzať na webovej stránke vždy len pravdivý opis ponúkaných tovarov alebo služieb,
 5. disponuje všetkými potrebnými povoleniami, certifikátmi alebo inými​​ legislatívou vyžadovanými podmienkami na to, aby ho mohol ponúkať​​ tovar alebo služby​​ na predaj tretím osobám,
 6. ak je Poskytovateľ platca DPH, je povinný uvádzať ceny vrátane DPH a na túto skutočnosť​​Návštevníka preukázateľne​​ upozorniť
 7. zodpovedá za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle​​ obchodných podmienok Poskytovateľa,
 8. zodpovedá za plnenie všetkých práv​​ Návštevníka vyplývajúcich​​ Návštevníkovi​​ z platných právnych predpisov.

 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za​​ skutočnosti uvedené v bode 6. tohto článku podmienok​​používania. Prevádzkovateľ zodpovedá za​​ správu​​ webovej​​ stránky a za správne zobrazovanie textov a fotografií na​​ webovej​​ stránke.​​ ​​ Prípadné​​ spory​​ v súvislosti s predajom tovaru​​ alebo služieb​​ Poskytovateľa, rieši​​ Návštevník​​ priamo s Poskytovateľom a na náklady Poskytovateľa.

 • Prevádzkovateľ si​​ vyhradzuje právo na vopred ohlásené i neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systémov na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené Poskytovateľovi z dôvodu nefunkčnosti​​ alebo ukončenia prevádzky​​ webovej stránky.

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Pri poskytovaní​​ služieb spojených s užívaním webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov​​ Poskytovateľov, ak sú fyzickými osobami,​​ zástupcov – fyzických osôb Poskytovateľov a Návštevníkov webovej stránky Prevádzkovateľom​​ (ďalej ako „Dotknuté osoby“), ktorý je pri spracúvaní osobných údajov v postavení prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 7​​ Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)​​ (ďalej ako „Nariadenie“).

 • Prevádzkovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely a na základe určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s​​ Nariadením​​ a zákonom č. 18/2018 Z.​​ z. ​​ o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.​​ Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom​​ na webovej stránke sú zverejnené v Zásadách ochrany osobných údajov .​​ 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA​​ 

 1. Všetky vzťahy týkajúce sa​​ používania webovej stránky Návštevníkom,​​ ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami​​ používania, sa spravujú​​ právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 • Prevádzkovateľ​​ si vyhradzuje právo tieto podmienky​​ používania kedykoľvek zmeniť a​​ /​​ alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto podmienok​​ používania nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia​​ na webovej​​ stránke.​​ 

 • Ak niektoré z ustanovení týchto podmienok​​ používania je​​ alebo​​ sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť​​ a / alebo​​ neúčinnosť ostatných ustanovení týchto podmienok​​ používania, ktoré zostávajú platné a účinné. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti​​ a / alebo​​ neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto podmienok​​ používania nahradiť takéto neplatné​​ a / alebo​​ neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného​​ a / alebo​​ neúčinného ustanovenia.

 • Tieto podmienky​​ používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa​​ 1.12.2021.​​