logo

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky jamsport.sk

 

  1. Úvodné ustanovenia

 

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Predávajúceho jamsport.sk (ďalej ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu.

 

  1. Predávajúci umožňuje každému kupujúcemu dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi elektronického obchodu jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

 

  1. Výklad pojmov

 

  1. Na účely týchto obchodných podmienok sa:
      1. predávajúcim rozumie obchodná spoločnosť MOOVE, s.r.o., so sídlom L. Novomeského 1212/68 905 01 Senica, IČO: 50584871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38718/T (ďalej ako „Predávajúci“),

     

      1. kupujúcim rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) (ďalej ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Kupujúci“), ktorý na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Na vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Predávajúcim koná  v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa prednostne použijú ustanovenia čl. X. týchto obchodných podmienok,

     

      1. zmluvnými stranami rozumie spoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej ako „Zmluvné strany“),

     

      1. webovou stránkou rozumie internetová stránka Predávajúceho dostupná na internetovej adrese jamsport.sk, na ktorej je zverejnená ponuka tovarov ponúkaných Predávajúcim (ďalej ako „webová stránka“),

     

      1. tovarom rozumejú všetky produkty a tovary, ktoré sú zverejnené na  webovej stránke v sekcii „E-SHOP“ a zároveň, ktoré má Kupujúci možnosť si objednať a kúpiť (ďalej ako „Tovar“),

     

      1. kúpnou zmluvou rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom elektronických prostriedkov, a v ktorej sa Predávajúci zaväzuje predať a dodať Tovar a Kupujúci sa zaväzuje za Tovar zaplatiť stanovenú kúpnu cenu (ďalej ako „Kúpna zmluva“ alebo aj ako „Zmluva“),

     

      1. elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „elektronická správa“),

     

      1. pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti / v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti,

     

      1. objednávkovým formulárom rozumie formulár v elektronickom obchode, prostredníctvom ktorého môže Kupujúci uzatvoriť s Predávajúcim Zmluvu (ďalej ako „Objednávkový formulár“),

     

      1. objednávkou rozumie odoslaný Objednávkový formulár, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Kupujúcom, ktoré Kupujúci vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom stáva návrhom na uzatvorenie Zmluvy (ďalej ako „Objednávka“),

     

    1. potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy Predávajúcim podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie Zmluvy, najmä:

 

  1. názov a množstvo objednaného Tovaru,
  2. obchodné meno a sídlo Predávajúceho a jeho kontaktné údaje,
  3. údaje Kupujúceho a jeho kontaktné údaje,
  4. celkovú cenu objednaného Tovaru vrátane nákladov na balenie, dodanie a dopravu,
  5. platobné a dodacie podmienky,
  6. informácie o práve Kupujúceho (Spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Tovaru spolu s informáciami o postupe pri uplatňovaní tohto práva, ako aj o tom, že ak Kupujúci využije toto právo, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru sám alebo uvedenie informácie o nemožnosti odstúpenia od Zmluvy,
  7. poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru a
  8. informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.

 

  1. Orgánom dozoru Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. tel. č. 033/321 25 27, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

 

  1. Tieto obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Kupujúcim Podnikateľ iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. X. týchto obchodných podmienok.

 

  1. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.

 

  1. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

  1. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: MOOVE, s.r.o., L. Novomeského 1212/68 905 01 Senica, email: jamsport@jamsport.sk, č. +421908128057.

 

  1. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy

 

    1. V prípade záujmu Kupujúceho o niektorý z Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode vloží Kupujúci ním zvolený Tovar do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

 

    1. K platnému uzatvoreniu Zmluvy v elektronickom obchode je Kupujúci povinný vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné (vrátane výberu spôsob dodania Tovaru a úhrady kúpnej ceny v závislosti od spôsobu dodania Tovaru v zmysle čl. V. týchto obchodných podmienok).

 

    1. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ alebo na iné políčko s obdobným významom zadá Kupujúci Objednávku.

 

    1. Objednávka, ktorá je doručená Predávajúcemu, sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Predávajúcim. Kupujúci berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.

 

    1. Predávajúci prostredníctvom elektronickej správy doručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky, ktoré je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Predávajúcim podľa predchádzajúcej vety Kupujúcemu sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky môže obsahovať  predfaktúru s prehľadom objednaného Tovaru. Faktúra slúži Kupujúcemu ako daňový doklad a obsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.

 

    1. Po vzniku Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy upravené týmito obchodnými podmienkami, najmä povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný Tovar a povinnosť Kupujúceho zaplatiť za objednaný Tovar kúpnu cenu jedným zo spôsobov, ktorý si Kupujúci v Objednávke zvolil (ak, v závislosti od zvoleného druhu platby tak Kupujúci neurobil už pri zadávaní Objednávky).

 

    1. V prípade, ak Predávajúci nedoručí Kupujúcemu Potvrdenie objednávky platí, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

 

    1. Kupujúci je povinný po doručení Potvrdenia objednávky od Predávajúceho skontrolovať obsah Objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.

 

    1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola Kupujúcemu spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Kupujúci neupozornil Predávajúceho na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Predávajúci taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Kupujúceho k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité / zneužité / upravené / odstránené alebo inak použité bez zavinenia Predávajúceho.

 

    1. Kupujúci je oprávnený zrušiť potvrdenú Objednávku kedykoľvek až do odoslaniu Tovaru Predávajúcim, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v čl. II. bode 6. týchto obchodných podmienok.

 

    1. V prípade zrušenia Objednávky podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci povinný v elektronickej správe uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v Objednávke: číslo objednávky, názov a množstvo objednaného Tovaru. V prípade, ak už prišlo k odoslaniu Tovaru Predávajúcim, nie je Kupujúci oprávnený zrušiť Objednávku podľa tohto článku obchodných podmienok, stále však môže od zmluvy odstúpiť podľa ďalších ustanovení.

 

    1. Zrušenie Objednávky podľa tohto článku obchodných podmienok sa nepovažuje za odstúpenie od Zmluvy podľa článku VI. týchto obchodných podmienok a vzťahujú sa naň len ustanovenia tohto článku obchodných podmienok.

 

    1. Predávajúci má právo zrušiť prijatú Objednávku alebo jej časť pred záväzným Potvrdením objednávky zaslaným Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy podľa bodu 5. tohto článku obchodných podmienok v prípade, ak:
      1. sa objednaný Tovar už nedodáva alebo ak
      2. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného Tovaru.

 

  1. V prípade, ak Predávajúci využije svoje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť, nezašle Kupujúcemu Potvrdenie objednávky a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedôjde.

 

  1. CENOVÉ PODMIENKY

 

  1. Kúpna cena Tovarov ponúkaných Predávajúcim v elektronickom obchode je uvedená na webovej stránke vždy pri konkrétnom Tovare (ďalej ako „cena“). Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak.

 

  1. Celková cena za Tovar sa môže navýšiť o cenu za doručenie Tovaru, čo Predávajúci oznámi Kupujúcemu pri vypĺňaní Objednávkového formulára. Uvedenie cien Tovarov na webovej stránke sa považuje za platný cenník Predávajúceho.

 

  1. Spolu s Potvrdením objednávky môže Predávajúci doručiť Kupujúcemu aj zálohovú faktúru (predfaktúru) s predbežnou cenou vrátane DPH. Konečná cena za Tovar je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom doklade predloženom Kupujúcemu pri dodaní Tovaru.

 

  1. Všetky akcie na Tovary uvedené v elektronickom obchode platia do vypredania zásob, ak pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Predávajúci môže na Tovary uvedené v elektronickom obchode poskytnúť zľavu vo forme jednorazového zľavového kupónu, ktorý si Kupujúci môže uplatniť pri vypĺňaní Objednávkového formulára.

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny Tovarov uvedené v elektronickom obchode s tým, že nové ceny Tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v elektronickom obchode, okrem Tovarov, ktoré si už Kupujúcim objednal, t. j. Tovarov, ktoré boli objednané prostredníctvom Objednávky a Objednávka bola potvrdená Predávajúcim prostredníctvom Potvrdenia objednávky.

 

 

 

  1. Platobné a dodacie podmienky

 

    1. Pri Objednávke Tovaru si Kupujúci zvolí spôsob, akým mu Predávajúci dodá Tovar a akým spôsobom uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Tovar.

 

    1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:
        1. osobný odber v predajni Predávajúceho - MOOVE, s.r.o., Hurbanova 2944, 905 01 Senica, (ďalej ako „predajňa“) počas otváracích hodín alebo
        2. doručenie prostredníctvom kuriérskych spoločností Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na miesto určené Kupujúcim v Objednávke.

 

  1. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady ceny za Tovar:
      1. v hotovosti pri prevzatí Tovaru, ak si zvolí ako spôsob dodania Tovaru osobný odber v predajni Predávajúceho počas otváracích hodín predajne podľa bodu 2.1. tohto článku obchodných podmienok,

     

      1. v hotovosti pri doručení Tovaru na dobierku prostredníctvom kuriérskych spoločností alebo poštového podniku na miesto určené Kupujúcim podľa bodu 2.2. tohto článku obchodných podmienok alebo

     

    1. bezhotovostne prostredníctvom elektronickej platobnej brány Stripe, pričom tento spôsob je možný pri oboch spôsoboch dodania Tovaru podľa bodu 2. tohto článku obchodných podmienok.

 

  1. Pri dodaní Tovaru prostredníctvom doručenia na adresu dodania (miesto určené Kupujúcim) podľa bodu 2.2. tohto článku obchodných podmienok Predávajúci odošle Tovar v čo najkratšom možnom termíne, spravidla do 3-5 nasledujúcich pracovných dní od Potvrdenia Objednávky Predávajúcim, vždy však najneskôr do 15 dní odo dňa Potvrdenia objednávky Predávajúcim. Predávajúci informuje Kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy o odoslaní Tovaru a predpokladanej dodacej dobe v súlade s týmto bodom týchto obchodných podmienok spravidla v Potvrdení objednávky.

 

  1. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob dodania Tovaru doručenie na miesto určené Kupujúcim podľa bodu 2.2. tohto článku obchodných podmienok, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu okrem ceny za Tovar aj poplatok za doručenie Tovaru vo výške uvedenej v Objednávkovom formulári, a to v závislosti od spoločnosti, uvedenej v bode 2.2. tohto článku obchodných podmienok, ktorá Tovar doručuje.

 

  1. V prípade, ak si Kupujúci zvolí ako spôsob úhrady ceny za Tovar platbu v hotovosti pri prevzatí Tovaru v predajni Predávajúceho (podľa bodu 3.1. týchto obchodných podmienok) alebo platbu v hotovosti pri doručení Tovaru na dobierku (podľa bodu 3.2. týchto obchodných podmienok), je Predávajúci oprávnený si účtovať okrem ceny za Tovar aj poplatok za dobierku, ktorá je v príslušnej výške vždy uvedená v Objednávkovom formulári.

 

  1. Pri doručovaní Tovaru na miesto určené Kupujúcim podľa bodu 2.2. tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci povinný objednaný Tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

 

  1. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude odosielať O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať Kupujúcich v elektronickom obchode.

 

  1. Dodanie Tovaru sa považuje za uskutočnené odovzdaním Tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Predávajúci dopraví objednaný Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Potvrdení objednávky, je Kupujúci povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala ním určená oprávnená osoba.

 

  1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho odovzdaním Tovaru Kupujúcemu pri jeho dodaní. Od momentu odovzdania Tovaru Kupujúcemu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstve vzniku škody na Tovare.

 

  1. Kupujúci je povinný po prevzatí Tovaru zásielku skontrolovať, najmä preveriť, či obal, v ktorom je Tovar zabalený nie je poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený.

 

  1. Pri Tovare označenom v elektronickom obchode ako „NEDOSTUPNÝ/VYPREDANÝ“ alebo iným obdobným označením, ktorý nie je v danom momente na sklade, je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho e-mailom alebo inou formou o dostupnosti uvedeného Tovaru ako aj o dodacích lehotách v lehote 3 pracovných dní odo dňa dopytu Kupujúceho, resp. jeho žiadosti o poskytnutie uvedenej informácie či iného dopytu, z ktorého je zrejmý záujem Kupujúceho o uvedený Tovar.

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

 

  1. Každý Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 7 ZoS právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

  1. Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný kontaktovať Predávajúceho, a to informovaním Predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok a ktorý nájdete tu alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy. Kupujúci je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. V oznámení o odstúpení od Zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu, na ktoré mu má Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.

 

  1. Kupujúci je v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok povinný zároveň vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy. V prípade, ak je Tovar zničený, poškodený alebo použitý, je Kupujúci povinný aj uhradiť Predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť Predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.

 

  1. Kupujúcim vrátený Tovar musí byť vrátený kompletný tak ako ho prevzal so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 3. tohto článku obchodných podmienok.

 

  1. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.

 

  1. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu, a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 

  1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, najneskôr však do 14 dní, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

  1. Reklamačný poriadok

 

    1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady Tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak.

 

    1. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra alebo iný doklad o zaplatení Tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

    1. Pri uplatnení práv zo záruky Tovaru (ďalej ako „reklamácia“) je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok ako poštovú zásielku alebo osobne. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený vrátane originálu faktúry alebo dokladu o zaplatení.

 

    1. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup Kupujúceho pri reklamácii
      1. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pri Potvrdení objednávky, doručením týchto obchodných podmienok.
    2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II týchto obchodných podmienok alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.
    3. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.
    4. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, je Kupujúci povinný doručiť Tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád Tovaru už nie je dobre možné alebo ak tieto obchodné podmienky neustanovujú v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je povinný umožniť poverenému zamestnancovi Predávajúceho uskutočniť obhliadku Tovaru na mieste, kde sa Tovar nachádza.
    5. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí reklamácie.
    6. Predávajúci vybaví Prijatú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie. Ak Predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcej vete tohto bodu obchodných podmienok, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu tohto článku obchodných podmienok je Kupujúci oprávnený využiť postup upravený v  čl. VI. obchodných podmienok a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode.
    7. V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
    8. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať tak, ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
    9. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Kupujúceho poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Kupujúceho.
    10. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a ak bol Tovar doručený Predávajúcemu neskôr, do 30 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
    11. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto článkom obchodných podmienok, t. j.:

 

    • odovzdaním opraveného Tovaru, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru možné,
    • výmenou Tovaru,
    • vrátením ceny Tovaru a ostatných nákladov,
    • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo
    • odôvodeným zamietnutím reklamácie.
  1. V ostatných otázkach reklamácie Tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom obchodných podmienok, postupuje Predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

 

  • Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa
      1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Kupujúceho v postavení Podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku obchodných podmienok, ak nie je ďalej ustanovené inak.
      2. Kupujúci v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného Tovaru porušená Zmluva, tieto práva:

     

        • požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,
        • požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,
        • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
        • odstúpiť od Zmluvy.

     

      1. Výber jedného zo spôsobom vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu je na Predávajúcom. Predávajúci je oprávnený zvoliť ktorýkoľvek spôsob vybavenia reklamácie, ak je to objektívne možné. Ak nedôjde k vybaveniu reklamácie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, platí, že Kupujúci je oprávnený si zvoliť ktorýkoľvek zo spôsobov vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu.

     

    1. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Kupujúcim – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami tohto článku obchodných podmienok a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov a ich ochrana

 

  1. Pri predaji Tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho a prevádzkovaní webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Kupujúcich a ostatných návštevníkov webovej stránky Predávajúceho (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

 

  1. Predávajúci dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Predávajúci spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

 

  1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim, ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stránky, sú zverejnené v zásadách ochrany osobných údajov Predávajúceho.

 

  1. Alternatívne riešenie sporov

 

  1. Každý Kupujúci v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.

 

  1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Kupujúci, v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

  1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

  1. Kupujúci, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Predávajúcim.

 

  1. Osobitné ustanovenia pre Kupujúcich – podnikateľov

 

  1. Na Zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto čl. X. obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok.

 

  1. Na Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia článku VI. (Odstúpenie od zmluvy) a článku IX. (alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.

 

  1. Ustanovenia článku VII. (Reklamačný poriadok) týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na Kupujúcich v postavení Podnikateľov v rozsahu ustanovenom v bode 6.1. čl. VII. týchto obchodných podmienok.

 

  1. Registrácia na webovej stránke

 

  1. Každý návštevník webovej stránky je oprávnený sa na webovej stránke prostredníctvom tam uvedeného registračného formulára registrovať a vytvoriť si zákaznícky účet. Registráciou návštevníka na webovej stránke vzniká medzi Predávajúcim a návštevníkom osobitný bezodplatný zmluvný vzťah, na základe ktorého Predávajúci vedie účet zákazníka na webovej stránke a poskytuje mu služby s tým spojené (napr. predvyplnenie nákupného košíka v prípade Objednávky, evidencia a prehľad histórie nákupov návštevníka na webovej stránke). Návštevník je oprávnený kedykoľvek svoj zákaznícky účet na webovej stránke zrušiť, čím zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

 

  1. Vzťahy medzi Predávajúcim a návštevníkom týkajúce sa zmluvného vzťahu založeného registráciou návštevníka na webovej stránke, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov. V prípade, ak sa návštevník do svojho zákazníckeho účtu neprihlási počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, Predávajúci jeho účet automaticky vymaže a zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a návštevníkom podľa tohto článku obchodných podmienok zaniká.

 

  1. Kupujúcemu, ktorý má vytvorený zákaznícky účet v zmysle bodu 1. tohto článku obchodných podmienok, sú pri každom nákupe Tovaru pripísané body, ktoré si Kupujúci môže uplatniť ako zľavu z Tovaru pri nasledujúcich nákupoch prostredníctvom elektronického obchodu.

 

  1. Kupujúci si môže objednať Tovar priamo z webovej stránky aj bez registrácie.

 

  1. Záverečné ustanovenia

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.

 

  1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Predávajúci sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.

 

  1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.

 

  1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny, ak nie je vyššie, v príslušných častiach týchto obchodných podmienok, uvedené inak.

 

  1. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.

 

  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa ___.__________.